MyCode
Bạn có thể sử dụng MyCode, một vài ví dụ về MyCode được sử dụng.


[b]Đây là chữ tô đậm[/b]
   Đây là chữ tô đậm

[i]Đây là chữ in nghiêng[/i]
   Đây là chữ in nghiêng

[u]Đây là chữ gạch chân[/u]
   Đây là chữ gạch chân

[s]Đây là chữ gạch bỏ[/s]
   Đây là chữ gạch bỏ


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

[email=example@example.com]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[email=example@example.com?subject=spam]E-mail với tiêu đề[/email]
   E-mail với tiêu đề


[quote]Chữ trích dẫn sẽ ở đây[/quote]
   Chữ trích dẫn ở đây

[code]Chữ giữ nguyên định dạng[/code]
   Chữ giữ nguyên định dạng


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]Đây là chữ màu đỏ[/color]
   Đây là chữ màu đỏ

[size=3]Chữ có kích thước là 3[/size]
   Chữ có kích thước là 3

[font=Tahoma]Chữ dùng font Tahoma[/font]
   Chữ dùng font Tahoma


[align=center]Canh giữa[/align]

Canh giữa

[align=right]Canh bên phải[/align]

Canh bên phải


[list]
[*]List Item #1
[*]List Item #2
[*]List Item #3
[/list]

  • List item #1
  • List item #2
  • List Item #3

Bạn có thể làm danh sách bằng cách sử dụng [list=1] đối với số, và [list=a] đối với chữ.